ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡಗಳ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು 82 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡಗಳ ಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:24/02/2021
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ (82 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು)
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ 1 - 20
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ 21 - 40
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ 41 - 60
ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಕ್ಷೆ 61 - 82