ನೇಮಕಾತಿಗಳು


ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ (ಕೊನಯ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017)


ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ
--
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಕಾವಲುಗಾರ)
--
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ