ನೇಮಕಾತಿಗಳು

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಧಾರವಾಡ
ನೇಮಕಾತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಧಾರವಾಡ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ (1 ಹುದ್ದೆ)
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
--
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
--
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಡುಗೆಯವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ( 18-01-2018)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (18-01-2018)
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಡುಗೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:1 ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (1:1 ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ )
ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಆಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಆಡುಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ )
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( ಕಾವಲುಗಾರ)
--
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ( ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ )
1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
1:1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾವಾಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
--
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರ)
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವಲುಗಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 10% ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ