ನೇಮಕಾತಿಗಳು


ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ - ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ (DAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ


ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲಿಂಕ್