.

     ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - 4(1)a ಮತ್ತು 4(1)b

.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, (ಜಾರಿ) - ಉತ್ತರ - ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು, (ಜಾರಿ) - ಉತ್ತರ - ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 4(1)a
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 4(1)b

.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a

.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)(a)
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)(b)

.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)b

.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, - 4(1)A
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, - 4(1)b

.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 4(1)A

.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)A
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)B

.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2020-21
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2019-20
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಂದಗೋಳ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2019-20
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಘಟಗಿ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2020-21
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನವಲಗುಂದ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2020-21
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B 2020-21

.

O/O ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a ಮತ್ತು 4(1)b 2018-19
O/O ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ - 4(1)a ಮತ್ತು 4(1)b 2018-19

.