ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ - 580001
Village Accountant Recruitment - ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ -2015
-
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
-
-
Selection List - Merit List - All categories
Waiting List - Merit List - All categories
 
Category wise - Final Selection List-ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
General Merit
SC category
ST category
2A category
2B category
3A category
3B category
Category-1
 
Category wise Waiting List-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
General Merit
SC category
ST category
2A category
2B category
3A category
3B category
Category-1
 
Absentees list - Document Verification done on 09/07/2015 (In additional verification list)
 
-
Publication of Additional Verification List
LIST OF CANDIDATES CALLED FOR ADDITIONAL VERIFICATION (1:5)
General Merit - PHC
SC - Rural, KMS and PDP
2A - Women and PDP
2B - Women and PHC
Category-1 - Women
Cut off Percentage of Additional verification list
--
Absentees list - Document Verification done on 18/05/2015 and 19/05/2015
Rejected candidates list after document verification
-
PUBLICATION OF VERIFICATION LIST
LIST OF CANDIDATES CALLED FOR VERIFICATION (1:5)
GENERAL MERIT
SC CATEGORY
ST CATEGORY
2A CATEGORY
2B CATEGORY
3A CATEGORY
3B CATEGORY
CATEGORY-1
CUT OFF PERCENTAGE OF VERIFICATION