ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ತಪೋವನ ಧಾರವಾಡ

ತಪೋವನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಸಾಧನಕೆರೆ ಉದ್ಯಾನ

ಸಾಧನಕೇರಿ ಉದ್ಯಾನವನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ

ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021 #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ತಂಬೂರ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ

ತಂಬೂರ ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021 #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ

ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂದೋಟಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 21/12/2021 #gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಉಣಕಲ್-ಕೆರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಶ್ರೀ ತಂಬೂರ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018 #gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ