ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು

ತಾಲೂಕಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಲೂಕಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ತಾಲೂಕು ಐ ಇ ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)