ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು TA (ಸಿವಿಲ್)

ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು TA (ಸಿವಿಲ್)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು TA (ಸಿವಿಲ್)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿಎಇ-ಸಿವಿಲ್) (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)