ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

ಇಮೇಲ್ : registrar[at]uasd[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08362214420
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.uasd.edu