ಮುಚ್ಚಿ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಪುರ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ - 580002

ಇಮೇಲ್ : kv_principal[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08362440110
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.kvdharwad.ac.in