ಮುಚ್ಚಿ

ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ

ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ -580004


ದೂರವಾಣಿ : 08362462005
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.jsssmc.in