ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲಘಟಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಕ್ಷೆ

Kalaghatgi Taluk Map