ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ

2011 ರ ತಾಲೂಕಾ ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ
ಕ್ರಮ ಸಂ ತಾಲೂಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಚ.ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ (೦-೬ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ) ಸಾಕ್ಷರತೆ ವಿವರ
ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು
1 ಧಾರವಾಡ 1015 118 37 128227 121766 249993 16953 16057 33010 89396 67119 156515
2 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 623 58 19 72980 69827 142807 9259 8455 17714 52590 39580 92170
3 ಕಲಘಟಗಿ 684 87 27 79733 74926 154659 10859 10191 21050 52857 39074 91931
4 ಕುಂದಗೋಳ 648 58 22 84806 80762 165568 9851 9157 19008 62590 46590 109180
5 ನವಲಗುಂದ 1077 58 22 96942 93266 190208 11927 11202 23129 71430 53335 124765
6 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ 213.42 0 0 474518 469270 943788 54278 51753 106031 382913 344190 727103
ಒಟ್ಟು 4260.42 379 127 937206 909817 1847023 113127 106815 219942 711776 589888 1301664

* ಸೂಚನೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪುರಸಭೆಯ (ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರದೇಶ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಕ್ರಮ ಸಂ ವಿವರಣೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜನಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ) 937206
2 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ( ಸ್ತ್ರೀ ) 909817
3 ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಇತರರು) 0
4 ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಒಟ್ಟು) 1847023
5 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ (೦-೬ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ) 113127
6 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ (೦-೬ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ) 106815
7 ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ (೦-೬ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ) 0
8 ೦-೬ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ (ಒಟ್ಟು) 0
9 ಸಾಕ್ಷರ( ಪುರುಷ) 711776
10 ಸಾಕ್ಷರ( ಸ್ತ್ರೀ ) 589888
11 ಸಾಕ್ಷರ(ಇತರರು) 711776
12 ಸಾಕ್ಷರ(ಒಟ್ಟು) 1301664