ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
2. ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091
3 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ 108