ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು

DC_Dharwad

ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ,ಧಾರವಾಡ.

ಬ್ಯಾಚ್: 2014

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಬಿ.