ಮುಚ್ಚಿ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು/caption>

ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು ಹೆಸರು
11 ಧಾರವಾಡ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು
ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೆತ್ರಗಳು ಹೆಸರು
69 ನವಲಗುಂದ
70 ಕುಂದಗೋಳ
71 ಧಾರವಾಡ
72 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ
73 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ
74 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ
75 ಕಲಘಟಗಿ