ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ನಕಾಶೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ‘ತಹಸೀಲ್ದಾರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತವು ಕಂದಾಯ  ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.OrganizationChartKN