ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]dharwad[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2233840