ಮುಚ್ಚಿ

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕೌಶಲ್ಯ

ಶ್ರೀ ತಂಬೂರ್ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ