ಮುಚ್ಚಿ

ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಇ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಇ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಇ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ADPC) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)