ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ಅರಣ್ಯ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ಅರಣ್ಯ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ಅರಣ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಕೃಷಿ/ಅರಣ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)