ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕಾ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು

ತಾಲೂಕಾ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಲೂಕಾ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲೂಕು MIS ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)