ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580025

ಇಮೇಲ್ : md[at]hescom[dot]co[dot]in
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.hescom.co.in/-------.html