ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 580025

ಇಮೇಲ್ : md[dot]hescom[dot]kn[at]gmail[dot]com
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 580025