ಮುಚ್ಚಿ

ಎಂಜಿ ಏನ್ ಆರ್ ಈ ಜಿ

ಭೇಟಿ: https://mgnrega.nic.in/Nregahome/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001