ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ಭೇಟಿ: https://landrecords.karnataka.gov.in/

ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಉಳ್ಳಾವಿ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾದ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಧಾರವಾಡ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001