ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

 • ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ(ಸೇವಾ-ಸಿಂಧು)

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು “ಸೇವಾ ಸಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ನಾಗರೀಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಸೇವಾ ಸಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಸಮಗ್ರ ನಾಗರೀಕರ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ನಗದು ರಹಿತ , ಕಾಗದ ರಹಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯ ,ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

 • ಬಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್ (ಭರತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)

  ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

 • ಕರ್ನಾಟಕಧ ಕೃಷಿ ವಿಮೆ

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸೌಲಭ್ಯ.

 • ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಫಾಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ

  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸೌಲಭ್ಯ.

ಭೇಟಿ: https://digitalseva.csc.gov.in/

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಉಳ್ಳಾವಿ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾದ ಹತ್ತಿರ, ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001
ಇಮೇಲ್ : edistrictdharwad[at]gmail[dot]com