ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ

ಭೇಟಿ: https://ipgrs.karnataka.gov.in/

ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಉಳವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ , ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001
ಇಮೇಲ್ : support[dot]ipgrs[at]karnataka[dot]gov[dot]in