ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ

ಭೇಟಿ: http://164.100.133.44/cms/portal/login.jsf

ಇಜನಸ್ಪ್ಂದನ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಉಳವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ , ಧಾರವಾಡ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಧಾರವಾಡ | ನಗರ : ಧಾರವಾಡ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 580001