ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ,ಧಾರವಾಡ

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]dwd[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ,ಧಾರವಾಡ
ದೂರವಾಣಿ : 0836-2447542