ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಂಚಿಕೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A AND 4(1)B (7 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (6 MB)
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನೀಯರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (10 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 4(1)A  (115 KB)   4(1)B (181 KB)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (2 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ ಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 4(1)A and 4(1)B (1 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ ಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಂದಗೋಳ 4(1)A and 4(1)B (5 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ ಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಲಘಟಗಿ 4(1)A and 4(1)B (2 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ ಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ನವಲಗುಂದ 4(1)A and 4(1)B (1 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಕ ಚೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (4 MB)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (7 MB)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A and 4(1)B (5 MB)
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ, ಧಾರವಾಡ 4(1)A (2MB)  4(1)B (2MB)
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 41(A) (787 KB)  4(1)B (826KB)
  • ಮಿಂಚಂಚೆ:   secy[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in
  • ದೂರವಾಣಿ:   080-22371959, 22262608, 22342090.
  • ವಿಳಾಸ:   ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • Pin:  560001