ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ

ಡಿ ಸಿ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತಿರ,
ಯು ಬಿ ಹಿಲ್ಲ್, ಧಾರವಾಡ – 580001. ದೂರವಾಣಿ : 0836-2233840(O)
ಮಿಂಚಂಚೆ : deo[dot]dharwad[at]gmail[dot]com
ಜಾಲತಾಣ : www.dharwad.nic.in