ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ಅರಣ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಕೃಷಿ/ಅರಣ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ತಾಲೂಕಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ತಾಲೂಕು ಐ ಇ ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ಎ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಐ ಇ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ADPC) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು (DIEC) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ತಾಲೂಕಾ ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ತಾಲೂಕಾ ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಂಯೋಜಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲೂಕು MIS ಸಂಯೋಜಕ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ತಾಲೂಕಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು TA (ಸಿವಿಲ್)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಧಾರವಾಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಟಿಎಇ-ಸಿವಿಲ್) (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

24/01/2022 10/02/2022 ನೋಟ (737 KB)
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

07/01/2022 17/01/2022 ನೋಟ (440 KB)