ಮುಚ್ಚಿ

4ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೮ ಧಾರವಾಡ

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಪತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಡವಾಗಿರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಸದೃಡವಾಗಿರುವವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸುಸಂಬಂದವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಲು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.